English

Products


BBM

 

 

 

دستگاه اینتر میکس

 

 

جهت افزودن گاز CO2 از ظرفیت 2-15 تن در ساعت و مخلوط کردن آب و شربت و

تزریق گاز CO2 به محصول آماده


ظرفیت 15-2 تن در ساعت


دمای آب ورودی 5-3 درجه


فشار گاز ورودی 8-5 بار


نسبت اختلاط 10 به 1 الی 3 به 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Shir Machine