English

Products


BBM

 

 

 

استریلیزاتور UHT

 

 

سیستم UHT همراه با کنترل PLC

 

 

 

به ظرفیتهای 3 تا 20 تن در ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Shir Machine